Informacje prawne

Przetłumaczone wersje regulaminu są dostępne po wybraniu odpowiedniego języka.

Użytkownicy wersji pobranej poprzez Origin

Ważne informacje dotyczące zakupu cyfrowego za pośrednictwem sklepu ORIGIN:

W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO UPRAWNIEŃ CYFROWYCH ZAKUPIONYCH W SKLEPIE ORIGIN WYMAGANA JEST INSTALACJA OPROGRAMOWANIA ORIGIN I AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA ORIGIN.

Sprzedaż konsumencka

Obywatele Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii zawierają Umowę ze spółką Electronic Arts Inc. z siedzibą pod adresem 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Obywatele pozostałych państw zawierają Umowę ze spółką EA Swiss Sàrl z siedzibą pod adresem Place du Molard 8, 1204, Genewa, Szwajcaria (CH-660-2328005-8).

Umowa użytkownika

Firma EA połączyła Regulamin oraz Umowę licencyjną z użytkownikiem (EULA) w nową Umowę użytkownika. Wprowadziliśmy tę zmianę, by ograniczyć liczbę dokumentów przedstawianych użytkownikom oraz by było łatwiej je przeczytać i zrozumieć. Co najważniejsze, wprowadzając te zmiany, nie ograniczyliśmy praw użytkownika.

 

Wprowadzone zmiany:

 • Warunki wcześniej zawarte w Umowie EULA oraz Regulaminie EA można teraz znaleźć w tym pojedynczym dokumencie.
 • Dodaliśmy spis treści oraz nagłówki dla każdej sekcji, by ułatwić i przyspieszyć poruszanie się po regulaminie.
 • Skróciliśmy niektóre zapisy i zmieniliśmy ich strukturę ze względów przejrzystości.
 • Uprościliśmy język, by ułatwić jego zrozumienie.

 

Informacje zdrowotne (nowe)

Wirtualna rzeczywistość (VR)

Aby korzystać z treści EA VR konieczne są kompatybilne gogle oraz dodatkowy sprzęt, który może być wymagany w określonych sytuacjach (np. PlayStation®Camera dla PlayStation®VR).

 

Aby jak najpełniej korzystać z możliwości oferowanych przez VR, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, co pozwoli ograniczyć ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub innego niekorzystnego wpływu na zdrowie:

 • Proszę zapoznać się z wszelkimi ostrzeżeniami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w podręczniku użytkownika gogli VR.
 • Proszę upewnić się, że miejsce do gry jest wystarczająco przestronne oraz proszę usunąć wszelkie przeszkody, w tym upewnić się, że w grze nie będą przeszkadzać inne osoby lub zwierzęta domowe, jako że w trakcie gry zdolność widzenia i słyszenia otoczenia może być ograniczona.
 • Głośność dźwięku powinna być na tyle niska, aby możliwe było usłyszenie dźwięków z otoczenia w trakcie gry. Pozwoli to także uniknąć uszkodzeń narządów słuchu.
 • Jeśli w przeszłości wystąpiły u Państwa objawy epileptyczne, przed rozpoczęciem gry z wykorzystaniem VR należy skonsultować się z lekarzem.

 

W trakcie gry należy stosować się do następujących zaleceń:

 • Najlepiej przyjąć pozycję siedzącą.
 • Co 10–15 minut należy zrobić sobie przerwę.
 • W wyniku korzystania z VR użytkownik może odczuwać objawy choroby lokomocyjnej, urazy wynikające z powtarzania tych samych ruchów oraz przemęczenie wzroku.  Jeśli pojawi się uczucie dezorientacji, złe samopoczucie lub inny rodzaj dyskomfortu, należy natychmiast przerwać grę z wykorzystaniem VR.


Dodatkowe ważne informacje od głównych producentów gogli są dostępne poniżej. Przed rozpoczęciem gry w wirtualnej rzeczywistości należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami.

 

angielski   duński
chiński  hiszpański
niemiecki włoski
francuski  koreański
japoński norweski
niderlandzki  fiński
polski  szwedzki

 

Zgłoszenie naruszenia praw autorskich (DMCA)

Electronic Arts Inc. („EA”) szanuje własność intelektualną innych osób i podmiotów i oczekuje tego samego od użytkowników swoich usług. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dzieło chronione prawem autorskim zostało wykorzystane w sposób stanowiący naruszenie prawa autorskiego i jednocześnie dzieło to jest dostępne poprzez stronę internetową lub usługę internetową prowadzoną lub oferowaną przez EA lub jej podmiot zależny, mogą Państwo powiadomić o tym fakcie przedstawiciela EA ds. praw autorskich, zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. („DMCA”).

 

Zgłoszenie naruszenia praw autorskich musi mieć formę pisemną i zawierać następujące elementy (proszę skonsultować się z doradcą prawnym lub zapoznać się z treścią art. 512(c)(3) DMCA w celu potwierdzenia tych wymogów):

 

 • opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które w Państwa opinii zostały naruszone;
 • opis materiału, który w Państwa opinii narusza prawa autorskie oraz informacje, które umożliwią EA zlokalizowanie tego materiału;
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz jej adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej;
 • oświadczenie, że w dobrej wierze uważają Państwo, że sposób wykorzystania materiału, o którym mowa powyżej, w przedstawiony sposób nie jest objęty upoważnieniem ze strony właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela lub jest niezgodny z obowiązującymi przepisami;
 • oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są rzetelne oraz – pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia – że działają Państwo z upoważnienia właściciela wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone;
 • podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.


Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

Copyright Agent
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
faks: 650-628-1422
e-mail: copyright@ea.com

 

Zgłoszenia przesłane do Electronic Arts Inc. na powyższy adres mogą dotyczyć każdego z jej podmiotów zależnych i oddziałów, w szczególności BioWare, Criterion Games, EA Digital Illusions („DICE”), Maxis, Pogo Corporation, PopCap Games, Visceral oraz Electronic Arts Europe.

 

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 512(f) DMCA, kto świadomie składa fałszywe oświadczenie, że dany materiał lub dana czynność stanowi naruszenie praw autorskich ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą (włącznie z obowiązkiem pokrycia kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej). Prosimy o niezgłaszanie fałszywych roszczeń.

 

Proszę również zwrócić uwagę, że informacje przekazane w zgłoszeniu naruszenia praw autorskich mogą zostać przekazane osobie, która przesłała materiał wskazany jako naruszający prawa autorskie.

 

Regulamin (pierwszeństwo przed Umową użytkownika)

Poprzedni Regulamin:

Data wejścia w życie: 12 września 2012 r.
Data wejścia w życie: 09 grudzień 2011 r.

Konsole

 

PlayStation®3 i Xbox 360

DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO FUNKCJI ONLINE WYMAGANE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, A TAKŻE AKCEPTACJA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE EA ORAZ UMOWY UŻYTKOWNIKA. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE, TRZEBA MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE EA ORAZ UMOWĘ UŻYTKOWNIKA MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.EA.COM/PL. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.

PlayStation®4 i Xbox One

DO ROZPOCZĘCIA GRY WYMAGANA JEST AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA EA (TERMS.EA.COM/PL) ORAZ ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE (PRIVACY.EA.COM/PL). ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE I TREŚCI DODATKOWYCH, UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ CO NAJMNIEJ 16 LAT ORAZ POSIADAĆ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM I KONTO EA. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ DODATKOWEJ PAMIĘCI, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. W GRZE MOŻNA NABYWAĆ DODATKOWĄ ZAWARTOŚĆ. EA MOŻE ZAPEWNIAĆ OKREŚLONE BEZPŁATNE TREŚCI DODATKOWE I/LUB AKTUALIZACJE, JEŚLI I KIEDY BĘDĄ DOSTĘPNE. PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ OPROGRAMOWANIE ZBIERAJĄCE DANE DO CELÓW WYŚWIETLANIA REKLAM W GRZE. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.

 

PC

DO ROZPOCZĘCIA GRY I UZYSKANIA DOSTĘPU DO TREŚCI DODATKOWYCH I FUNKCJI ONLINE WYMAGANE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA EA (TERMS.EA.COM/PL), ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE (PRIVACY.EA.COM/PL) ORAZ UMOWY UŻYTKOWNIKA ORIGIN (EA.COM/PL-PL/LEGAL), INSTALACJA APLIKACJI ORIGIN (ORIGIN.COM/DOWNLOAD), A TAKŻE REJESTRACJA PRZY UŻYCIU JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. REJESTRACJA KODU PRODUKTU JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO KONTA EA NA TAKI KOD. WYKORZYSTANEGO KODU PRODUKTU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ CO NAJMNIEJ TAK DŁUGO, JAK DŁUGO DOSTĘPNE BĘDĄ FUNKCJE ONLINE. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO NIEKTÓRYCH FUNKCJI, UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ CO NAJMNIEJ 16 LAT. EA MOŻE ZAPEWNIAĆ OKREŚLONE BEZPŁATNE TREŚCI DODATKOWE I/LUB AKTUALIZACJE, JEŚLI I KIEDY BĘDĄ DOSTĘPNE. W GRZE MOŻNA NABYWAĆ DODATKOWĄ ZAWARTOŚĆ. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ DODATKOWEJ PAMIĘCI, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DOKONANIA DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. OPROGRAMOWANIE MOŻE ZBIERAĆ DANE W CELU WYŚWIETLANIA REKLAM W GRZE. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.

 

Platformy mobilne

Standard
iOS
Kindle
Mac OSX:
HP/Palm
Apple TV

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA na PC

Warunki korzystania z usług online

Battlefield 1™

DO GRY ORAZ W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO FUNKCJI ONLINE WYMAGANE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMÓW UŻYTKOWNIKA PRODUKTU I ORIGIN, AKCEPTACJA REGULAMINU EA ORAZ ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE EA, ZAINSTALOWANIE APLIKACJI ORIGIN (www.origin.com/pl-pl/about) ORAZ REJESTRACJA Z UŻYCIEM DOŁĄCZONEGO JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. REJESTRACJA KODU PRODUKTU JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO KONTA EA NA TAKI KOD. WYKORZYSTANEGO KODU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ CO NAJMNIEJ TAK DŁUGO, JAK DŁUGO DOSTĘPNE BĘDĄ FUNKCJE ONLINE. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. DO GRY WYMAGANE SĄ OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI. POBIERANIE ZAWARTOŚCI MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z SIECI SZEROKOPASMOWEJ. W GRZE MOŻNA NABYWAĆ DODATKOWĄ ZAWARTOŚĆ. REGULAMIN EA ORAZ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE EA MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.EA.COM/PL. UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ DODATKOWE POSTANOWIENIA MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM WWW.EA.COM/PL/1/PRODUCT-EULAS. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.

Battlefield 4™

DO AKTYWACJI PRODUKTU WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE INTERNETOWE.

ABY MÓC URUCHOMIĆ GRĘ I UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUG ORAZ ELEMENTÓW SIECIOWYCH, NALEŻY POSIADAĆ POŁĄCZENIE INTERNETOWE, KONTO EA, ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI UMOWY UŻYTKOWNIKA (EULA) PRZYPISANEJ DO PRODUKTU LUB USŁUGI ORIGIN, ZAINSTALOWAĆ KLIENTA ORIGIN (http://www.origin.com/pl-pl/about) ORAZ ZAREJESTROWAĆ GRĘ ZA POMOCĄ ZAŁĄCZONEGO JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. REJESTRACJI MOŻNA DOKONAĆ TYLKO NA JEDNYM KONCIE EA NA KAŻDY KOD PRODUKTU. WYKORZYSTANEGO KODU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. POWINIEN BYĆ WAŻNY PRZYNAJMNIEJ PRZEZ OKRES DOSTĘPNOŚCI USŁUG SIECIOWYCH. ABY KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE www.ea.com/PL. UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ DODATKOWE USTALENIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM: www.ea.com/pl/1/product-eulas. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI SIECIOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG SIECIOWYCH PO 30 DNIACH OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE www.ea.com/pl/1/service-updates. EA MOŻE BEZPŁATNIE UDOSTĘPNIAĆ PEWNE MATERIAŁY DODATKOWE I/LUB AKTUALIZACJE (W ZALEŻNOŚCI OD ICH DOSTĘPNOŚCI).

WSZELKA BROŃ I POJAZDY PRZEDSTAWIONE W GRZE NIE WSKAZUJĄ NA JAKIKOLWIEK ZWIĄZEK, SPONSOROWANIE ANI REKLAMOWANIE PRODUCENTÓW POJAZDÓW I BRONI.

Battlefield 4™ China Rising

Battlefield 4™ Dragon's Teeth

Battlefield 4™ Final Stand

Battlefield 4™ Naval Strike

Battlefield 4™ Second Assault

 

DO AKTYWACJI PRODUKTU WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE INTERNETOWE.

WYMAGANA GRA BATTLEFIELD 4 W WERSJI PC. DO GRY I KORZYSTANIA Z FUNKCJI ORAZ USŁUG SIECIOWYCH WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMÓW UŻYTKOWNIKA PRODUKTU I PLATFORMY ORIGIN, INSTALACJA KLIENTA ORIGIN (www.origin.com/pl-pl/about) ORAZ DOKONANIE REJESTRACJI PRZY POMOCY ZAŁĄCZONEGO JEDNORAZOWEGO KODU. KAŻDY KOD UMOŻLIWIA REJESTRACJĘ PRODUKTU TYLKO NA JEDNYM KONCIE EA. WYKORZYSTANEGO KODU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ CO NAJMNIEJ TAK DŁUGO, JAK DŁUGO DOSTĘPNE SĄ USŁUGI SIECIOWE. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUG I FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE www.ea.com/pl.  UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ DODATKOWE USTALENIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM www.ea.com/pl/1/product-eulas. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI SIECIOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG SIECIOWYCH PO 30 DNIACH OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE www.ea.com/pl/1/service-updates. EA MOŻE BEZPŁATNIE UDOSTĘPNIAĆ PEWNE MATERIAŁY DODATKOWE I (LUB) AKTUALIZACJE (W ZALEŻNOŚCI OD ICH DOSTĘPNOŚCI). ZAWIERA OPROGRAMOWANIE GROMADZĄCE DANE W CELU DOSTARCZANIA TREŚCI REKLAMOWYCH W GRZE.

FAKT PRZEDSTAWIENIA W GRZE BRONI LUB POJAZDÓW NIE OZNACZA PODJĘCIA WSPÓŁPRACY Z ICH PRODUCENTAMI ANI TEŻ REKLAMOWANIA CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ PROMOCJI TYCH PRODUKTÓW.

Battlefield™ Hardline

DO AKTYWACJI PRODUKTU WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE INTERNETOWE.

DO URUCHOMIENIA GRY I UZYSKANIA DOSTĘPU DO USŁUG SIECIOWYCH WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE INTERNETOWE, KONTO EA, AKCEPTACJA WARUNKÓW LICENCJI UŻYTKOWNIKA (EULA) PRZYPISANEJ DO PRODUKTU (PRODUKTÓW) LUB USŁUGI ORIGIN, INSTALACJA KLIENTA ORIGIN (www.origin.com/pl-pl/about) ORAZ REJESTRACJA GRY PRZY UŻYCIU ZAŁĄCZONEGO JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. KAŻDY KOD PRODUKTU UMOŻLIWIA REJESTRACJĘ TYLKO NA JEDNYM KONCIE EA. WYKORZYSTANEGO KODU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ PRZYNAJMNIEJ PRZEZ OKRES DOSTĘPNOŚCI FUNKCJI SIECIOWYCH. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. REGULAMIN EA, ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE www.ea.com/pl. UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ DODATKOWE USTALENIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM www.ea.com/pl/1/product-eulas. OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTUJE TECHNOLOGIĘ PRZECIW OSZUSTWOM PUNKBUSTER. WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TECHNOLOGII PUNKBUSTER MOŻNA ZNALEŹĆ NA evenbalance.com. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI SIECIOWYCH PO 30 DNIACH OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE www.ea.com/pl/1/service-updates. EA MOŻE BEZPŁATNIE UDOSTĘPNIAĆ OKREŚLONE MATERIAŁY DODATKOWE I/LUB AKTUALIZACJE (ZALEŻNIE OD ICH DOSTĘPNOŚCI).

WSZELKA BROŃ I POJAZDY PRZEDSTAWIONE W GRZE NIE WSKAZUJĄ NA JAKIKOLWIEK ZWIĄZEK, SPONSOROWANIE ANI REKLAMOWANIE PRODUCENTÓW POJAZDÓW I BRONI.

Dragon Age™: Inkwizycja

DO AKTYWACJI PRODUKTU WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE INTERNETOWE.

ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH, NALEŻY ZAŁOŻYĆ KONTO EA I ZAREJESTROWAĆ GRĘ, KORZYSTAJĄC Z JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU DOŁĄCZANEGO DO KAŻDEJ NOWEJ, PEŁNEJ WERSJI KUPIONEJ W SKLEPIE. KAŻDY KOD PRODUKTU UMOŻLIWIA REJESTRACJĘ TYLKO NA JEDNYM KONCIE EA. WYKORZYSTANEGO KODU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ PRZYNAJMNIEJ PRZEZ OKRES DOSTĘPNOŚCI FUNKCJI SIECIOWYCH. MOŻLIWY JEST ZAKUP DODATKOWYCH KODÓW. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. REGULAMIN EA, ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.EA.COM/PL. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI SIECIOWYCH PO 30 DNIACH OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEGO OGŁOSZENIA NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES. EA MOŻE DOSTARCZAĆ PEWNE MATERIAŁY DODATKOWE I (LUB) AKTUALIZACJE BEZ DODATKOWEJ OPŁATY (ZALEŻNIE OD ICH DOSTĘPNOŚCI).

FIFA 15

DO AKTYWACJI PRODUKTU WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE INTERNETOWE.

DO URUCHOMIENIA GRY ORAZ KORZYSTANIA Z FUNKCJI SIECIOWYCH NIEZBĘDNE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA WARUNKÓW UMOWY UŻYTKOWNIKA (EULA) PRODUKTU, INSTALACJA APLIKACJI ORIGIN (www.origin.com/pl-pl/about) ORAZ DOKONANIE REJESTRACJI PRZY UŻYCIU ZAŁĄCZONEGO JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. REJESTRACJA KODU PRODUKTU JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO KONTA EA. WYKORZYSTANEGO KODU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ CO NAJMNIEJ TAK DŁUGO, JAK DŁUGO DOSTĘPNE BĘDĄ FUNKCJE SIECIOWE. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. W GRZE MOŻNA NABYWAĆ DODATKOWĄ ZAWARTOŚĆ. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG EA, ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE www.ea.com/pl. UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ DODATKOWE USTALENIA MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM www.ea.com/pl/1/product-eulas. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI SIECIOWYCH PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE www.ea.com/pl/1/service-updates.

FIFA 16

DO AKTYWACJI PRODUKTU WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE INTERNETOWE.  

DO AKTYWACJI PRODUKTU WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM. DO URUCHOMIENIA GRY ORAZ KORZYSTANIA Z FUNKCJI SIECIOWYCH NIEZBĘDNE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA WARUNKÓW UMOWY UŻYTKOWNIKA (EULA) PRODUKTU I APLIKACJI ORIGIN, INSTALACJA APLIKACJI ORIGIN (WWW.ORIGIN.COM/PL-PL/ABOUT) ORAZ DOKONANIE REJESTRACJI PRZY UŻYCIU ZAŁĄCZONEGO JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. KAŻDY KOD PRODUKTU UMOŻLIWIA REJESTRACJĘ TYLKO NA JEDNYM KONCIE EA.  WYKORZYSTANEGO KODU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ CO NAJMNIEJ PRZEZ OKRES DOSTĘPNOŚCI FUNKCJI SIECIOWYCH.  ABY GRAĆ W SIECI, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT.  W GRZE MOŻNA NABYWAĆ DODATKOWĄ ZAWARTOŚĆ.  WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG EA ORAZ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.EA.COM/PL. UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ DODATKOWE USTALENIA MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM WWW.EA.COM/PL/1/PRODUCT-EULAS.  EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI SIECIOWYCH PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.  GRA ZAWIERA OPROGRAMOWANIE ZBIERAJĄCE W SIECI DANE NA POTRZEBY WYŚWIETLANIA REKLAM W GRZE.  EA MOŻE DOSTARCZAĆ OKREŚLONE MATERIAŁY DODATKOWE I (LUB) AKTUALIZACJE BEZ DODATKOWEJ OPŁATY, JEŚLI I KIEDY BĘDĄ DOSTĘPNE.

FIFA 17

DO GRY ORAZ W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO FUNKCJI ONLINE WYMAGANE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMÓW UŻYTKOWNIKA PRODUKTU I ORIGIN, AKCEPTACJA REGULAMINU EA ORAZ ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE EA, ZAINSTALOWANIE APLIKACJI ORIGIN (www.origin.com/pl-pl/about) ORAZ REJESTRACJA Z UŻYCIEM DOŁĄCZONEGO JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. REJESTRACJA KODU PRODUKTU JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO KONTA EA NA TAKI KOD. WYKORZYSTANEGO KODU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ CO NAJMNIEJ TAK DŁUGO, JAK DŁUGO DOSTĘPNE BĘDĄ FUNKCJE ONLINE. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. REGULAMIN EA ORAZ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE EA MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.EA.COM/PL. UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ DODATKOWE POSTANOWIENIA MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM WWW.EA.COM/PL/1/PRODUCT-EULAS. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES. ZAWIERA OPROGRAMOWANIE GROMADZĄCE DANE PRZEZ INTERNET W CELU UMIESZCZANIA REKLAM W GRZE. EA MOŻE NIEODPŁATNIE UDOSTĘPNIAĆ OKREŚLONĄ ZAWARTOŚĆ DODATKOWĄ I/LUB AKTUALIZACJE W ZALEŻNOŚCI OD ICH DOSTĘPNOŚCI. W GRZE MOŻNA NABYWAĆ DODATKOWĄ ZAWARTOŚĆ. DO GRY WYMAGANE SĄ OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI. POBIERANIE ZAWARTOŚCI MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z SIECI SZEROKOPASMOWEJ.

Mass Effect Andromeda

DO ROZPOCZĘCIA GRY WYMAGANE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA EA (TERMS.EA.COM/PL), ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE EA (PRIVACY.EA.COM/PL) ORAZ UMOWY UŻYTKOWNIKA ORIGIN (EA.COM/PL-PL/LEGAL), INSTALACJA APLIKACJI ORIGIN (WWW.ORIGIN.COM/DOWNLOAD), A TAKŻE REJESTRACJA PRZY UŻYCIU JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. REJESTRACJA KODU PRODUKTU JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO KONTA EA NA TAKI KOD. WYKORZYSTANEGO KODU PRODUKTU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ CO NAJMNIEJ TAK DŁUGO, JAK DŁUGO DOSTĘPNE BĘDĄ FUNKCJE ONLINE. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE, UŻYTKOWNIK MUSI MIEĆ CO NAJMNIEJ 16 LAT. OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI MOGĄ BYĆ POBIERANE AUTOMATYCZNIE, WYMAGAĆ DODATKOWEJ PAMIĘCI, WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA UŻYCIE ŁĄCZA ORAZ WYMAGAĆ DODATKOWEGO ZAKUPU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU. EA MOŻE NIEODPŁATNIE UDOSTĘPNIAĆ OKREŚLONĄ ZAWARTOŚĆ DODATKOWĄ I/LUB AKTUALIZACJE W ZALEŻNOŚCI OD ICH DOSTĘPNOŚCI. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI ONLINE PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES.

Need for Speed™ Rivals

DO AKTYWACJI PRODUKTU WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE INTERNETOWE.

DO GRY I KORZYSTANIA Z USŁUG SIECIOWYCH LUB EWENTUALNEJ ZAWARTOŚCI DODATKOWEJ WYMAGANE SĄ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM, KONTO EA, AKCEPTACJA UMÓW UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCYCH PRODUKTU (PRODUKTÓW) I PLATFORMY ORIGIN, INSTALACJA APLIKACJI ORIGIN (www.origin.com/pl-pl/about). NALEŻY TAKŻE DOKONAĆ REJESTRACJI PRZY UŻYCIU ZAŁĄCZONEGO JEDNORAZOWEGO KODU (LUB KODÓW) PRODUKTU. KAŻDY KOD PRODUKTU UMOŻLIWIA REJESTRACJĘ TYLKO NA JEDNYM KONCIE EA. WYKORZYSTANYCH KODÓW NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ DODATKOWE USTALENIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM www.ea.com/PL/1/PRODUCT-EULAS. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I REGULAMIN DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE www.ea.com/PL. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ ŚWIADCZENIA USŁUG SIECIOWYCH PO UPŁYWIE 30 DNI OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEGO OGŁOSZENIA NA STRONIE www.ea.com/PL/1/SERVICE-UPDATES. EA MOŻE BEZPŁATNIE UDOSTĘPNIAĆ OKREŚLONE MATERIAŁY DODATKOWE I/LUB AKTUALIZACJE (ZALEŻNIE OD ICH DOSTĘPNOŚCI).

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare

DO GRY WYMAGANE JEST STAŁE POŁĄCZENIE INTERNETOWE.

ABY MÓC URUCHOMIĆ GRĘ, NALEŻY POSIADAĆ POŁĄCZENIE INTERNETOWE, KONTO EA, ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI LICENCJI UŻYTKOWNIKA (EULA) PRZYPISANEJ DO PRODUKTU LUB USŁUGI ORIGIN ORAZ ZAINSTALOWAĆ KLIENTA ORIGIN (www.origin.com/pl-pl/about). ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUG I FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.EA.COM/PL. UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ INNE DOKUMENTY ZNAJDZIESZ NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/PRODUCT-EULAS. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI SIECIOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG SIECIOWYCH PO 30 DNIACH OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES. EA MOŻE BEZPŁATNIE UDOSTĘPNIAĆ OKREŚLONE MATERIAŁY DODATKOWE I (LUB) AKTUALIZACJE (W ZALEŻNOŚCI OD ICH DOSTĘPNOŚCI).

STAR WARS™ Battlefront™

DO AKTYWACJI PRODUKTU WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE INTERNETOWE.

DO GRY, KORZYSTANIA Z FUNKCJI SIECIOWYCH I TREŚCI DODATKOWYCH WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE INTERNETOWE, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA PRODUKTU, PLATFORMY ORIGIN, REGULAMINU, ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE, INSTALACJA KLIENTA ORIGIN (www.origin.com/pl-pl/about) I REJESTRACJA PRZY UŻYCIU ZAŁĄCZONEGO KODU. KOD UMOŻLIWIA REJESTRACJĘ NA JEDNYM KONCIE EA, A PO WYKORZYSTANIU NIE MOŻNA GO PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. JEST WAŻNY PRZYNAJMNIEJ PRZEZ OKRES DOSTĘPNOŚCI FUNKCJI SIECIOWYCH.  ABY KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. GRA ZAWIERA TECHNOLOGIĘ PRZECIWDZIAŁAJĄCĄ OSZUSTWOM; WIĘCEJ W UMOWIE UŻYTKOWNIKA. REGULAMIN ORAZ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE: www.ea.com/pl. UMOWY UŻYTKOWNIKA I DODATKOWE USTALENIA: www.ea.com/pl/1/product-eulas.  ZAWIERA OPROGRAMOWANIE GROMADZĄCE DANE W SIECI W CELU WYŚWIETLANIA REKLAM W GRZE. EA MOŻE WYŁĄCZYĆ FUNKCJE SIECIOWE 30 DNI PO POINFORMOWANIU O TYM NA www.ea.com/pl/1/service-updates.  EA MOŻE OFEROWAĆ DODATKOWE TREŚCI I/LUB AKTUALIZACJE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.

STAR WARS: The Old Republic

DO GRY WYMAGANE SĄ: WAŻNA KARTA KREDYTOWA LUB KARTA PRZEDPŁACONA (JEŻELI TAKOWA ISTNIEJE), POŁĄCZENIE INTERNETOWE ORAZ OPŁACONY ABONEMENT.  30-DNIOWY ABONAMENT DOŁĄCZONY DO ZAKUPU.

DO GRY WYMAGANE SĄ: ZAAKCEPTOWANIE UMOWY DOSTĘPU I LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA (EUALA), STAŁE POŁĄCZENIE INTERNETOWE ORAZ ZAŁOŻENIE KONTA Z UŻYCIEM DOŁĄCZONEGO JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU.  DO ZAŁOŻENIA KONTA WYMAGANY JEST WIEK CO NAJMNIEJ 16 LAT.  WYKORZYSTANY KOD PRODUKTU JEST NIEPRZEKAZYWALNY.  DO GRY WYMAGANE SĄ: OPŁACONY ABONAMENT ORAZ SKORZYSTANIE Z OBOWIĄZUJĄCEJ METODY PŁATNOŚCI.   DO POBRANIA PRODUKTU Z INTERNETU WYMAGANE SĄ: ZAAKCEPTOWANIE UMOWY UŻYTKOWNIKA ORIGIN (EULA) ORAZ INSTALACJA OPROGRAMOWANIA ORIGIN (HTTPS://WWW.ORIGIN.COM/PL-PL/ABOUT).  UMOWA DOSTĘPU I LICENCYJNA, UMOWA UŻYTKOWNIKA ORAZ DODATKOWE POSTANOWIENIA SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/PRODUCT-EULAS.  MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ METODY PŁATNOŚCI Z OGRANICZENIEM WIEKOWYM.  ŚWIADCZENIE USŁUGI ONLINE SWTOR MOŻE ZOSTAĆ ZAPRZESTANE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTO W UMOWIE DOSTĘPU I LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA. WYMAGANA JEST ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O KONCIE FIRMIE LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY LTD. („LUCASFILM”).  GRA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA REGIONU AMERYKI PÓŁNOCNEJ I EUROPY. ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ REGULAMIN SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM WWW.SWTOR.COM.  WSZYSTKIE WARUNKI REGULAMINU GRY OBOWIĄZUJĄ PRZEZ CAŁY CZAS. W CENIE ZAWARTA JEST OPŁATA ABONAMENTOWA ZA PIERWSZE 30 DNI KORZYSTANIA Z PRODUKTU.  OD ABONAMENTU MOŻNA ODSTĄPIĆ W DOWOLNYM CZASIE. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTO NA STRONIE WWW.SWTOR.COM.

The Sims™ 4

ABY MÓC URUCHOMIĆ GRĘ I UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUG SIECIOWYCH, NALEŻY POSIADAĆ POŁĄCZENIE INTERNETOWE, KONTO EA, ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI LICENCJI UŻYTKOWNIKA (EULA) PRZYPISANEJ DO PRODUKTU LUB USŁUGI ORIGIN, ZAINSTALOWAĆ KLIENTA ORIGIN (http://www.origin.com/pl-pl/about) ORAZ ZAREJESTROWAĆ GRĘ ZA POMOCĄ ZAŁĄCZONEGO JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. KAŻDY KOD PRODUKTU UMOŻLIWIA REJESTRACJĘ TYLKO NA JEDNYM KONCIE EA. WYKORZYSTANEGO KODU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ CO NAJMNIEJ TAK DŁUGO, JAK DŁUGO DOSTĘPNE SĄ FUNKCJE SIECIOWE. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. REGULAMIN EA, ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE www.ea.com/pl. UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ DODATKOWE USTALENIA MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM www.ea.com/pl/1/product-eulas. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI SIECIOWYCH PO UPŁYNIĘCIU 30 DNI OD UMIESZCZENIA STOSOWNEGO OGŁOSZENIA NA STRONIE www.ea.com/pl/1/service-updates. ZAWIERA OPROGRAMOWANIE, KTÓRE ZBIERA DANE W SIECI W CELU WYŚWIETLANIA REKLAM W GRZE. EA MOŻE OFEROWAĆ PEWNE MATERIAŁY DODATKOWE I/LUB AKTUALIZACJE BEZ DODATKOWEJ OPŁATY (ZALEŻNIE OD ICH DOSTĘPNOŚCI).

Titanfall™

DO GRY WYMAGANE JEST STAŁE POŁĄCZENIE INTERNETOWE. PATRZ OGRANICZENIA WIEKOWE NA ODWROCIE.

ABY MÓC URUCHOMIĆ GRĘ I UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUG ORAZ FUNKCJI SIECIOWYCH, NALEŻY POSIADAĆ POŁĄCZENIE INTERNETOWE I KONTO EA, ZAAKCEPTOWAĆ WARUNKI UMOWY UŻYTKOWNIKA (EULA) PRZYPISANEJ DO PRODUKTU LUB USŁUGI ORIGIN, ZAINSTALOWAĆ KLIENTA ORIGIN (http://www.origin.com/pl-pl/about) ORAZ ZAREJESTROWAĆ GRĘ ZA POMOCĄ ZAŁĄCZONEGO JEDNORAZOWEGO KODU PRODUKTU. KAŻDY KOD UMOŻLIWIA REJESTRACJĘ PRODUKTU TYLKO NA JEDNYM KONCIE EA. WYKORZYSTANEGO KODU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ PRZYNAJMNIEJ PRZEZ OKRES DOSTĘPNOŚCI USŁUG SIECIOWYCH. ABY ZAGRAĆ, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE www.ea.com/pl. UMOWY UŻYTKOWNIKA ORAZ DODATKOWE USTALENIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM www.ea.com/pl/1/product-eulas. EA MOŻE BEZPŁATNIE DOSTARCZAĆ OKREŚLONE MATERIAŁY DODATKOWE I/LUB AKTUALIZACJE, JEŚLI I KIEDY BĘDĄ DOSTĘPNE. EA MOŻE ZAPRZESTAĆ UDOSTĘPNIANIA FUNKCJI SIECIOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG SIECIOWYCH PO 30 DNIACH OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE www.ea.com/pl/1/service-updates.

Titanfall™ 2

ŁĄCZE INTERNETOWE, KONTO EA, AKCEPTACJA UMOWY UŻYTKOWNIKA, UMOWY UŻYTKOWNIKA ORIGIN ORAZ POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIE (DOSTĘPNE WRAZ Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL); INSTALACJA APLIKACJI ORIGIN (www.origin.com/pl-pl/about); ORAZ REJESTRACJA Z UŻYCIEM ZAŁĄCZONEGO KODU PRODUKTU DLA POJEDYNCZEGO UŻYTKOWNIKA, KTÓRY JEST KONIECZNY DO GRY I UZYSKANIA DOSTĘPU DO FUNKCJI ONLINE. REJESTRACJA KODU PRODUKTU JEST OGRANICZONA DO JEDNEGO KONTA EA NA TAKI KOD. WYKORZYSTANEGO KODU PRODUKTU NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ INNEJ OSOBIE. KOD ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ CO NAJMNIEJ TAK DŁUGO, JAK DŁUGO DOSTĘPNE BĘDĄ FUNKCJE ONLINE. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FUNKCJI ONLINE, TRZEBA MIEĆ UKOŃCZONE 16 LAT. FUNKCJE ONLINE MOGĄ ZOSTAĆ WYCOFANE PO 30 DNIACH OD ZAMIESZCZENIA STOSOWNEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.EA.COM/PL/1/SERVICE-UPDATES. EA MOŻE NIEODPŁATNIE UDOSTĘPNIAĆ OKREŚLONĄ ZAWARTOŚĆ DODATKOWĄ I/LUB AKTUALIZACJE W ZALEŻNOŚCI OD ICH DOSTĘPNOŚCI. DO GRY MOGĄ BYĆ WYMAGANE OBOWIĄZKOWE AKTUALIZACJE ZAWARTOŚCI. POBIERANIE ZAWARTOŚCI MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE Z SIECI SZEROKOPASMOWEJ.